DISCLAIMER

DISCLAIMER CARE-IN OSTEOPATHIE

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer voor

Care-In Osteopathie: eenmanszaak, gevestigd te Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34082387.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Care-In Osteopathie zoals deze beschikbaar is gesteld door Care-In Osteopathie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Care-In Osteopathie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. 

Het intellectueel eigendom berust bij Care-In Osteopathie. 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Care-In Osteopathie te mogen claimen of te veronderstellen. 

Care-In Osteopathie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Care-In Osteopathie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Care-In Osteopathie op deze pagina.

Kwaliteitsregister NRO

10144

KvK

65349784

Locaties

Saltshof 1002
6604 AE WIJCHEN

Rijksstraatweg 187
6573 CP BEEK-UBBERGEN

E-mail

info@care-inosteopathie.nl

Telefoon

085 0600 966